1. Ogólne warunki wynajmu oraz zakres obowiązywania licencjobiorców, umowa, zastosowania prawne.

1.1 Poniższe ogólne warunki wynajmu (OWW) są obowiązujące dla partnerów i licencjobiorcy (dalej zwanym „Wynajmującym”). Sprzeczne lub odbiegające od OWW wymagania Najemcy nie będą zaakceptowane przez wynajmującego.
 OWW obowiązują także w wypadku, gdy Wynajmujący przyjmie do wiadomości warunki Najemcy stojące na przeszkodzie OWW, lub od nich odbiegające.

1.2 Przedmiotem umowy z Wynajmującym jest wyłącznie przekazanie pojazdu kempingowego. Wynajmujący nie świadczy żadnych usług turystycznych, a także nie oferuje pakietów turystycznych.

1.3 Wszystkie umowy między Wynajmującym i Najemcą muszą być sporządzone na piśmie.

2. Minimalny wiek upoważnionego kierowcy

2.1 Minimalny wiek Najemcy i każdego kierowcy wynosi 26 lat. Na pojazdy powyżej 3,5 tony, minimalny wiek wynosi 26 lat. Zarówno Najemca jak również kierowca muszą mieć w posiadaniu dokument prawa jazdy kategorii III wzgl. kategorii B (krajowe / międzynarodowe) co najmniej 1 rok, do prowadzenia pojazdów powyżej 3,5 tony, co najmniej 3 lata.

2.2 Pojazd może być prowadzony przez Najemcę i kierowców zgłoszonych przy wynajmie.

2.3 Najemca jest zobowiązany na prośbę Wynajmującego, do podania nazwisk i adresów wszystkich kierowców, którzy nawet przez krótki czas będą w posiadaniu wynajętego pojazdu. Najemca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie działania kierowców.

3. Koszt i okres wynajmu

3.1 Ceny wynajmu są określone w obowiązującym cenniku Wynajmującego. Wynajem pojazdu na najkrótszy możliwy termin w określonym czasie następuje również zgodnie z obowiązującym cennikiem. W zależności od sezonu, w którym zostanie wynajęty kamper obowiązują ceny podane w cenniku na dany sezon. Przy zawarciu umowy wypożyczenia pojazdu pobierana jest jednorazowa opłata serwisowa, której wysokość podana została w obowiązującym cenniku.

3.2 Cena wynajmu zawiera: nielimitowaną ilość kilometrów, pakiet ubezpieczeniowy odpowiedni do ubezpieczenia autocasco ( patrz poniżej pkt. 12), gwarancję mobilności pojazdu od producenta.

3.3 Dzienne stawki zostaną obliczone podczas okresu trwania umowy wynajmu i naliczane za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny. Okres wynajmu rozpoczyna się w chwili odbioru pojazdu przez Najemcę z punktu wynajmu, a kończy w momencie przyjęcia zwrotu pojazdu przez pracownika punktu wynajmu.

3.4 W przypadku zwrotu kampera po ustalonym na piśmie terminie oddania pojazdu, Wynajmujący nalicza za każdą rozpoczętą godzinę kwotę według aktualnego cennika, (maksymalnie za każdy dzień opóźnienia odpowiednią cenę dziennego wynajmu). Koszty powstałe w wyniku takiej sytuacji ponosi Najemca, także wobec osoby, która jako następna miała wypożyczyć ten pojazd.

3.5 Jeżeli pojazd zostanie zwrócony przed upływem uzgodnionego okresu wynajmu, należy zapłacić pełną kwotę wypożyczenia pojazdu, chyba że zostanie dalej wynajęty innemu klientowi.

3.6 Pojazd kempingowy jest przekazywany Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa i również musi być zwrócony z pełnym zbiornikiem paliwa. W przeciwnym razie zostanie obliczona przez Wynajmującego kwota oleju napędowego zgodnie z aktualnym cennikiem z uwzględnieniem cen paliwa jakie obowiązywały podczas całego okresu wynajmu pojazdu.

3.7 Wynajęcie kampera w jedną stronę możliwe jest tylko po indywidualnym uzgodnieniu.

4. Rezerwacja, zmiana rezerwacji

4.1 Rezerwacje są potwierdzane przez Wynajmującego.

4.2 Po udzieleniu przez Wynajmującego pisemnego potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić w ciągu siedmiu dni zaliczkę w wysokości 30 % ceny wynajmu, nie mniej jednakże niż 1500 zł. Rezerwacja jest wówczas wiążąca dla obu stron. W sytuacji gdy termin wpłaty zostanie przez Najemcę przekroczony, rezerwacja dla Wynajmującego przestaje być wiążąca. W przypadku gdy Najemca odstąpi od umowy obowiązują następujące warunki anulowania rezerwacji, odliczając od pierwszej potwierdzonej rezerwacji:

 • do 50 dni przed planowanym terminem wynajmu 20  % ceny wynajmu, jednakże minimum 1000 zł
 • między 49 a 15 dni przed terminem wynajmu 50  % ceny wynajmu
 • mniej niż 15 dni przed terminem wynajmu 80 % ceny wynajmu
 • na dzień wynajmu lub w przypadku nie odebrania pojazdu 95 % ceny wynajmu.

4.3 Zmiana potwierdzonej rezerwacji może nastąpić w okresie: od dnia rezerwacji do najpóźniej 60 dni przed planowanym terminem wynajmu, o ile w innej wypożyczalni jest dostępny kamper spełniający kryteria alternatywnej rezerwacji. Zmiany rezerwacji możliwe są na przestrzeni tego samego roku. Późniejsze zmiany rezerwacji nie są możliwe. Za zmianę rezerwacji naliczane są opłaty według aktualnego cennika. Roszczenia dotyczące zmiany rezerwacji lub zmian danych nie będą uwzględniane.

5. Warunki płatności, kaucja

5.1 Wyliczona po uwzględnieniu wszystkich danych z rezerwacji przewidywana kwota wynajmu musi zostać najpóźniej do 40 dni przed rozpoczęciem terminu wynajmu wpłacona na konto Wynajmującego, które zostało podane Najemcy.

5.2 Kaucja w wysokości 5000 zł najpóźniej przy odbiorze pojazdu musi zostać zapłacona Wynajmującemu (Mastercard, Visa, American Express) lub w gotówce.

5.3 W przypadku krótszego terminu rezerwacji (mniej niż 40 dni do terminu wynajmu) wysokość kaucji oraz kwoty wynajmu należy zapłacić od razu.

5.4 Kaucja zostanie zwrócona przez Wynajmującego przy przepisowo przeprowadzonym zwrocie pojazdu i po wynikających z umowy wynajmu, rozliczeniach końcowych.
 Kwota zapłacona przez Najemcę z góry, zostanie rozliczona wraz z kaucją przy zwrocie pojazdu.

5.5 W razie gdy Najemca zbyt późno dokona obowiązującej wpłaty, zostaną naliczone ustawowe odsetki.

6. Przekazanie i zwrot pojazdu

6.1 Przed przystąpieniem do jazdy Najemca jest zobowiązany do wzięcia udziału w szczegółowym wprowadzeniu (szkoleniu) dot. pojazdu, prowadzonym przez ekspertów z punktu wynajmu. Przy tym zostanie sporządzony protokół przekazania, w którym będzie opisany stan pojazdu. Protokół musi być podpisany przez obydwie strony. Wynajmujący może odmówić przekazania pojazdu do chwili przeprowadzenia szkolenia. Jeśli dojdzie do opóźnienia przekazania pojazdu z winy Wynajmującego, ponosi on wszelkie związane z tym koszty.

6.2 Najemca jest zobowiązany przy zwrocie kampera do przeprowadzenia, wraz z pracownikiem wypożyczalni, kontroli końcowej pojazdu podczas której zostanie sporządzony protokół zwrotu. Protokół musi być podpisany przez obydwie strony. Za uszkodzenia, które nie zostały odnotowane w protokole odbiorczym, natomiast są wykazane w protokole zwrotu odpowiada Najemca.

6.3 Odbiór pojazdu: poniedziałek – piątek w godz. 14-17, zwrot: poniedziałek – piątek w godz. 9-11 Terminy podane w umowie wynajmu są wiążące. Jeśli przekazanie pojazdu lub zwrot następuje w sobotę należy to odpowiednio wcześnie ustalić i wziąć pod uwagę dodatkowe koszty. Przekazanie i zwrot pojazdu są wyliczone jako jeden dzień, w przypadku, gdy łącznie 24 godziny nie będą przekroczone lub tylko z winy Wynajmującego zostaną przekroczone.

6.4 Wszystkie pojazdy kempingowe są przekazywane Najemcy po uprzednim wysprzątaniu wewnątrz i należy je zwrócić w takim samym stopniu czystości. Dodatkowymi, ewentualnymi kosztami sprzątania zostanie obciążony Najemca.

7. Niedozwolone użytkowanie, obowiązek szanowania

7.1 Najemcy zabrania się użycia pojazdu do:
 brania udziału w imprezach i testach samochodowych ; transportu łatwopalnych, trujących lub innych niebezpiecznych, toksycznych substancji; popełnienia wykroczeń celnych, nawet jeśli te karane są tylko w miejscu popełnienia wykroczenia; wynajmu lub komercyjnego transportu pasażerów; do żadnych innych celów niezgodnych z ustaleniami umowy, w szczególności do jazdy po nieodpowiednim terenie.

7.2 Należy delikatnie i właściwie korzystać z pojazdu i każdorazowo dokładnie go zamykać. Istotne jest przestrzeganie przepisów i norm technicznych. Należy kontrolować stan eksploatacji pojazdu w szczególności poziom oleju, wody jak również ciśnienie w oponach. Najemca zobowiązuje się do okresowego sprawdzenia, czy pojazd jest w stanie przydatności do ruchu drogowego.

7.3 We wszystkich pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Przewóz zwierząt jest dozwolony tylko po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym. Koszty sprzątania, które powstały w wyniku nieprzestrzegania przepisów ponosi Najemca. Kosztami, które powstaną przy wywietrzaniu wzgl. usuwaniu zanieczyszczeń spowodowanych dymem papierosów, włącznie z utratą zysków spowodowaną brakiem możliwości wynajmu kampera kolejnemu klientowi, zostanie obciążony Najemca.

7.4 W przypadku udowodnionego naruszenia przepisów wymienionych w pkt. 7.1, 7.2 oraz 7.3 Wynajmujący może bezzwłocznie wypowiedzieć umowę.

8. Postępowanie w razie wypadku.

8.1 W razie wypadku, pożaru, kradzieży, uszkodzeń spowodowanych przez dzikie zwierzęta, Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia policji i punkt wynajmu (nr tel. w umowie wynajmu). Najpóźniej jednak na następny dzień po wypadku. W przeciwnym razie roszczenia z tytułu ubezpieczenia nie zostaną uwzględnione.

8.2 Nawet z niewielkich zaistniałych uszkodzeń Najemca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego raportu dla Wynajmującego. Jeśli Najemca nie przygotuje - z jakiegokolwiek powodu - odpowiedniego protokołu, wówczas firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty odszkodowania za zaistniałe szkody. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do zapłaty pełnego odszkodowania.

8.3 Wypełniony i podpisany protokół z wypadku należy przekazać Wynajmującemu najpóźniej w dniu zwrotu pojazdu. W szczególności musi on zawierać nazwiska i adresy osób poszkodowanych w wypadku, numery polis OC pojazdów uczestniczących, jak również dane dot. ewentualnych świadków oraz numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w wypadku.

9. Podróż za granicę

9.1 Zagraniczne podróże na obszarze Europy są dozwolone. Wyjazdy do krajów pozaeuropejskich wymagają uprzedniej zgody Wynajmującego. Przejazdy w strefach objętych działaniami wojennymi i w strefach zagrożenia są zabronione.

10. Usterki w kamperze

10.1 Roszczenia Najemcy o odszkodowanie za szkody, które nie powstały z winy Wynajmującego nie zostaną uwzględnione.

10.2 Usterki wykryte w pojeździe lub w wyposażeniu powinien w formie pisemnej Najemca wykazać Wynajmującemu przy zwrocie kampera. Roszczenia Najemcy o odszkodowanie później wskazanych uszkodzeń nie zostaną uwzględnione, chyba, że podstawą roszczeń jest problem wady ukrytej.

11. Naprawy, pojazd zastępczy

11.1 Naprawy, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i eksploatacji pojazdu w okresie najmu, mogą być wykonane do kwoty 600 zł. Większe naprawy przeprowadzone powinny być za zgodą Wynajmującego w formie osobnego zlecenia. Koszty napraw ponosi Wynajmujący po przedstawieniu oryginalnych dokumentów, jak również wymienionych części, o ile za powstałe szkody nie jest odpowiedzialny Najemca, pkt.12. Wyjątek stanowią uszkodzenia opon.

11.2 W razie wystąpienia usterki wymagającej naprawy ze strony Wynajmującego, której Najemca nie usunie, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o usterce i ustalić realny termin jej usunięcia. Należy mieć na uwadze specyficzne warunki i możliwości istniejące w danym kraju (np. infrastrukturę), które mogą opóźnić naprawę. W przypadku opóźnienia wykonania napraw wynajmujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

11.3 Jeżeli samochód kempingowy zostanie zniszczony nie z winy Najemcy lub można było przewidzieć, że jego użytkowanie jest ryzykowne lub powinien zostać wycofany z uwagi na zbyt długi okres eksploatacji, Wynajmujący zobowiązany jest do wypożyczenia pojazdu o takim samym standardzie. Jeżeli Wynajmujący przekaże Najemcy pojazd o takim samym standardzie, wypowiedzenie umowy najmu przez Najemcę jest wykluczone zgodnie § 543 par. II nr. 1 kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Wynajmujący zaoferuje samochód kempingowy z niższego pułapu cenowego, a zostanie on zaakceptowany przez Najemcę, Wynajmujący musi zwrócić Najemcy różnicę wynikającą z zapłaconego z góry większego kosztu wynajmu.

11.4 W sytuacji zniszczenia lub nieprawidłowego użytkowania kampera przez najemcę, zbyt długą eksploatację, Wynajmujący może odmówić wypożyczenia pojazdu zastępczego. Wypowiedzenie umowy najmu przez Najemcę jest wówczas wykluczone zgodnie z § 543 par. II nr. 1 kodeksu cywilnego. Jeśli Wynajmujący zaoferuje Najemcy samochód zastępczy, kosztami manipulacyjnymi zostanie obciążony Najemca.

12. Odpowiedzialność Najemcy, ubezpieczenie autocasco

12.1 Najemca zostaje zwolniony od odpowiedzialności w przypadku szkody według zasad ubezpieczenia autocasco: ubezpieczenie z zakresem ograniczonym 5000 zł udziału własnego.

12.2 Zwolnienie od odpowiedzialności patrz pkt.12.1 nie ma zastosowania, jeżeli szkody zostały wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Najemcy.

12.3 Dodatkowo Najemca ponosi odpowiedzialność za zaistniałe szkody w następujących przypadkach:
 • Jeżeli szkoda została wyrządzona pod wpływem użycia narkotyków lub alkoholu, co spowodowało niezdolność do prowadzenia pojazdu.
 • Jeżeli Najemca lub kierowca, któremu Najemca przekazał pojazd, dopuści się ucieczki z miejsca wypadku.
 • Jeżeli Najemca narusza zobowiązania wynikające z pkt. 8 i przy zaistniałym wypadku zaniecha zasięgnięcia opinii policji, chyba że naruszenie obowiązku nie miało wpływu ani na ustalenie przyczyny wypadku, ani na stopień szkody.
 • Jeżeli Najemca naruszy pozostałe obowiązki wynikające z pkt. 8, chyba, chyba że naruszenie obowiązku nie miało wpływu ani na ustalenie przyczyny wypadku, ani na stopień szkody.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania kampera, nie przestrzegania zaleceń opisanych w pkt.7.1
 • W przypadku szkód powstałych w wyniku nieprzestrzegania zaleceń opisanych w pkt. 7.2
 • Jeśli szkoda została spowodowana przez nieuprawnionego kierowcę, któremu najemca przekazał pojazd.
 • W przypadku uszkodzenia w wyniku nieprzestrzegania gabarytów pojazdu (przepisy kodeksu drogowego, oznaczenia obowiązujące w danym państwie), w przypadku szkód powstałych w wyniku nieprzepisowego umieszczenia załadunku lub przekroczenia dopuszczalnej ładowności.

12.4 W celu uniknięcia wzrostu kosztów, Wynajmujący może w razie wypadku, na wniosek Najemcy, przedłożyć przykładową fakturę na konkretną szkodę.

12.5 Najemca ponosi wszystkie koszty związane z użytkowaniem pojazdu: opłaty, kary, mandaty, grzywny, co do których nie wnosi roszczeń w stosunku do Wynajmującego, w przypadku gdy nie są one wynikiem zaniedbań Wynajmującego. Wynajmujący zastrzega sobie prawo ściągnięcia z karty kredytowej Najemcy kosztów powstałych w wyniku opłat kar, mandatów itp. Dodatkowo powstałe koszty manipulacyjne rozliczane są zgodnie z cennikiem Wynajmującego.

12.6 W przypadku większej liczby Najemców istnieje odpowiedzialność zbiorowa.

13. Odpowiedzialność Wynajmującego, ograniczenia

13.1 Wynajmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju działania umyślne oraz rażące zaniedbania. W przypadku zwykłego zaniedbania, Wynajmujący ponosi odpowiedzialność ograniczoną z tytułu typowych dla umowy przewidywalnych szkód, jeżeli zobowiązanie zostało naruszone, a jego przestrzeganie jest szczególnie istotne do realizacja celów umowy (najważniejsze zobowiązania).
 Odpowiedzialność ta dotyczy także ewentualnych przeszkód przy zawieraniu umowy.

13.2 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku roszczeń wynikających z odpowiedzialności cywilnej za produkt lub w przypadku roszczeń za szkody na zdrowiu, życiu lub ograniczeniu wolności.

13.3 Roszczenia, o których mowa w pkt. 13.1 nie są wykluczone, jednak ich zakres jest ograniczony, do jednego roku, licząc od końca roku, w którym roszczenie zostało zgłoszone. Wyjątek stanowią roszczenia o odszkodowanie dot. utraty życia, zdrowia, wolności zgodnie z prawem o odpowiedzialności za produkt. W tych przypadkach roszczenia o odszkodowanie obejmują okres pięciu lat, licząc od końca roku, w którym roszczenie zostało zgłoszone.

13.4 Obowiązują ogólne warunki handlowe oraz listy płatności dostępne w punkcie wynajmu i publikowane w internecie.

14. Przechowywanie i udostępnianie danych osobowych

14.1 Najemca wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych przez firmę Sport&Travel.

14.2 Firma upoważniona jest do przekazywania danych osobowych klientów osobom trzecim, do centrali ostrzeżeń, jeśli znajduje to odpowiednie uzasadnienie. W przypadku gdy przy wynajmie pojazdu zostały podane nieprawdziwe dane lub w przypadku, gdy nie nastąpił zwrot pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu lub gdy Wynajmujący zmuszony jest dochodzić swoich roszczeń drogą sądową w postępowaniu upominawczym. Ponadto przekazanie danych Najemcy następuje do wszystkich organów ścigania przestępstw, gdy istnieją odpowiednie dowody na niewłaściwe, niezgodne z prawem zachowanie Najemcy. Dotyczy to wykroczeń drogowych, wzgl. podania fałszywych informacji do dokumentów wynajmu, wzgl. zgłoszenia niezaistniałej utraty dokumentów, nie oddania pojazdu w określonym terminie, niepowiadomienia o usterce technicznej pojazdu itp.

15. GPS lokalizacji pojazdów

Pojazdy mogą być wyposażone w system lokalizacji GPS.

16. Jurysdykcja

W przypadku sporów dotyczących umowy wynajmu pojazdu kempingowego miejscem jurysdykcji zostanie ustalony konkretny punk wynajmu, o ile w kraju Najemcy nie ma kompetencji sądu lub Najemca wnoszący roszczenia na drodze powództwa zmienił adres zamieszkania lub zmienił miejsce pobytu lub miejsce jego pobytu w chwili postępowania nie jest znane. Najemca jest kupcem lub zgodnie z § 38 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego równoważną osobą.

Formularz kontaktowy


Klauzula informacyjna
Informacje dotyczące polityki prywatności
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce